EvanjelickýMatúš9,12

Matúš 9:12

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš to počul a od­povedal: Ne­pot­rebujú lekára zdraví, ale chorí.


Verš v kontexte

11 Keď to videli farizeji, po­vedali Jeho učeníkom: Prečo váš maj­ster je s col­ník­mi a hriešnik­mi? 12 Ježiš to počul a od­povedal: Ne­pot­rebujú lekára zdraví, ale chorí. 13 Choďte teda a na­učte sa, čo znamenajú slová: Milo­sr­den­stvo chcem, a nie obeť; lebo ne­prišiel som volať spravod­livých, ale hriešnikov.

späť na Matúš, 9

Príbuzné preklady Roháček

12 A Ježiš počujúc to povedal (im): Zdraví ne­pot­rebujú lekára, ale ne­moc­ní.

Evanjelický

12 Ježiš to počul a od­povedal: Ne­pot­rebujú lekára zdraví, ale chorí.

Ekumenický

12 On to počul a po­vedal: Lekára ne­pot­rebujú zdraví, ale chorí.

Bible21

12 Ježíš to us­lyšel a od­po­věděl jim: „Lékaře ne­po­tře­bují zdraví, ale ne­mo­cní.