RoháčekMatúš9,12

Matúš 9:12

Evanjelium podľa Matúša

A Ježiš počujúc to povedal (im): Zdraví ne­pot­rebujú lekára, ale ne­moc­ní.


Verš v kontexte

11 A keď to videli farize­ovia, hovorili jeho učeníkom: Prečo jie váš učiteľ s pub­likán­mi a s hriešnik­mi? 12 A Ježiš počujúc to povedal (im): Zdraví ne­pot­rebujú lekára, ale ne­moc­ní. 13 Lež iďte a na­učte sa, čo je to: Milo­sr­den­stvo chcem a nie obeť. Lebo ne­prišiel som volať spraved­livých, ale hriešnych ku po­kániu.

späť na Matúš, 9

Príbuzné preklady Roháček

12 A Ježiš počujúc to povedal (im): Zdraví ne­pot­rebujú lekára, ale ne­moc­ní.

Evanjelický

12 Ježiš to počul a od­povedal: Ne­pot­rebujú lekára zdraví, ale chorí.

Ekumenický

12 On to počul a po­vedal: Lekára ne­pot­rebujú zdraví, ale chorí.

Bible21

12 Ježíš to us­lyšel a od­po­věděl jim: „Lékaře ne­po­tře­bují zdraví, ale ne­mo­cní.