EvanjelickýMatúš6,9

Matúš 6:9

Evanjelium podľa Matúša

Vy sa teda tak­to mod­lite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Po­sväť sa meno Tvoje!


Verš v kontexte

8 Nebuďte im teda podob­ní! Veď Boh, váš Otec, vie, čo po­trebujete, skôr, ako Ho prosíte. 9 Vy sa teda tak­to mod­lite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Po­sväť sa meno Tvoje! 10 Príď kráľov­stvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 Vy sa tedy mod­lite tak­to: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa po­svätí tvoje meno!

Evanjelický

9 Vy sa teda tak­to mod­lite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Po­sväť sa meno Tvoje!

Ekumenický

9 Vy sa teda mod­lite tak­to: Otče náš, ktorý si na nebesiach, po­sväť sa meno tvoje,

Bible21

9 Pro­to se mod­lete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se po­světí tvé jméno!