RoháčekMatúš28,19

Matúš 28:19

Evanjelium podľa Matúša

A tak iďte, čiňte učeník­mi všet­ky národy krs­tiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha


Verš v kontexte

18 A Ježiš pri­stúpiac hovoril s nimi a po­vedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. 19 A tak iďte, čiňte učeník­mi všet­ky národy krs­tiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha 20 učiac ich za­chovávať všet­ko, čokoľvek som vám pri­kázal. A hľa, ja som s vami po všet­ky dni až do skonania sveta. Ameň.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

19 A tak iďte, čiňte učeník­mi všet­ky národy krs­tiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha

Evanjelický

19 Choďte teda, čiňte mi učeník­mi všet­ky národy, krs­tiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého

Ekumenický

19 Choďte teda a zís­kavaj­te mi učeníkov vo všet­kých národoch a krs­tite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha

Bible21

19 Pro­to jdě­te. Získávej­te učedníky ze všech národů, křtě­te je ve jménu Otce i Syna i Du­cha svatého