EvanjelickýMatúš16,26

Matúš 16:26

Evanjelium podľa Matúša

Veď čo osoží človeku, ak zís­ka hoci celý svet, ale utr­pí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihod­notu na vy­kúpenie svojej duše?


Verš v kontexte

25 Lebo kto by si chcel za­chrániť život , stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, náj­de ho. 26 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka hoci celý svet, ale utr­pí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihod­notu na vy­kúpenie svojej duše? 27 Syn človeka zais­te príde v sláve svoj­ho Otca so svojimi an­jel­mi, a vtedy od­platí každému podľa jeho skut­kov.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

26 Lebo čože to osoží človekovi, keby zís­kal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo jaké výmen­né dá človek za svoju dušu?

Evanjelický

26 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka hoci celý svet, ale utr­pí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihod­notu na vy­kúpenie svojej duše?

Ekumenický

26 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka hoci celý svet, ale utr­pí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihod­notu za svoju dušu?

Bible21

26 Co pro­spěje člověku, kdy­by zís­kal ce­lý svět, ale sám sobě uško­dil? Co dá člověk na oplátku za svůj život?