RoháčekMatúš16,25

Matúš 16:25

Evanjelium podľa Matúša

Lebo ten, kto by chcel za­chrániť svoju dušu, zt­ratí ju, a kto by pre mňa zt­ratil svoju dušu, naj­de ju.


Verš v kontexte

24 Vtedy po­vedal Ježiš svojim učeníkom: Ak chce nie­kto prij­sť za mnou, nech za­prie sám seba a vez­me svoj kríž a ide za mnou! 25 Lebo ten, kto by chcel za­chrániť svoju dušu, zt­ratí ju, a kto by pre mňa zt­ratil svoju dušu, naj­de ju. 26 Lebo čože to osoží človekovi, keby zís­kal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo jaké výmen­né dá človek za svoju dušu?

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

25 Lebo ten, kto by chcel za­chrániť svoju dušu, zt­ratí ju, a kto by pre mňa zt­ratil svoju dušu, naj­de ju.

Evanjelický

25 Lebo kto by si chcel za­chrániť život , stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, náj­de ho.

Ekumenický

25 Lebo kto by chcel za­chrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, náj­de ho.

Bible21

25 Kdoko­li by si chtěl za­chránit život, ztratí jej, ale kdoko­li by ztra­til svůj život pro mě, ten jej nalez­ne.