EvanjelickýMatúš13,35

Matúš 13:35

Evanjelium podľa Matúša

Aby sa na­pl­nilo prorokovo slovo: Ot­vorím ús­ta v podoben­stvách, vy­slovím, čo bolo skryté od stvorenia.


Verš v kontexte

34 To všet­ko hovoril Ježiš zá­stupom v podoben­stvách, a bez podoben­stva im nič nehovoril. 35 Aby sa na­pl­nilo prorokovo slovo: Ot­vorím ús­ta v podoben­stvách, vy­slovím, čo bolo skryté od stvorenia. 36 Po­tom roz­pus­til zá­stupy a šiel domov. I prišli k Nemu učeníci a po­vedali: Vy­lož nám podoben­stvo o kúkoli na poli.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

35 aby sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané skr­ze proroka, ktorý hovoril: Ot­vorím svoje ús­ta v podoben­stvách, budem vy­právať veci, skryté od založenia sveta.

Evanjelický

35 Aby sa na­pl­nilo prorokovo slovo: Ot­vorím ús­ta v podoben­stvách, vy­slovím, čo bolo skryté od stvorenia.

Ekumenický

35 aby sa spl­nilo, čo bolo po­vedané ús­tami proroka: Ot­vorím svoje ús­ta v podobenstvách, vy­rozp­rávam, čo bolo skryté od založenia sveta.

Bible21

35 Tak se na­plni­lo slovo proroka: „Otevřu svá ús­ta v podobenstvích, budu vy­právět věci skryté od stvoření světa.“