EvanjelickýMatúš13,36

Matúš 13:36

Evanjelium podľa Matúša

Po­tom roz­pus­til zá­stupy a šiel domov. I prišli k Nemu učeníci a po­vedali: Vy­lož nám podoben­stvo o kúkoli na poli.


Verš v kontexte

35 Aby sa na­pl­nilo prorokovo slovo: Ot­vorím ús­ta v podoben­stvách, vy­slovím, čo bolo skryté od stvorenia. 36 Po­tom roz­pus­til zá­stupy a šiel domov. I prišli k Nemu učeníci a po­vedali: Vy­lož nám podoben­stvo o kúkoli na poli. 37 Od­povedal: Roz­sievač dob­rého semena je Syn človeka;

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

36 Vtedy zanechajúc Ježiš zá­stupy, išiel do domu. A pri­stúpili k nemu jeho učeníci a po­vedali mu: Vy­lož nám podoben­stvo o tom kúkoli toho poľa.

Evanjelický

36 Po­tom roz­pus­til zá­stupy a šiel domov. I prišli k Nemu učeníci a po­vedali: Vy­lož nám podoben­stvo o kúkoli na poli.

Ekumenický

36 Vtedy roz­pus­til zá­stupy a vošiel do domu. Tam prišli za ním jeho učeníci a prosili ho: Vy­svet­li nám podoben­stvo o kúkoli na poli.

Bible21

36 Teh­dy pro­pustil zástu­py a šel do­mů. Tam za ním přiš­li jeho učedníci a žáda­li: „Vy­svět­li nám to podo­ben­ství o kou­ko­lu na poli.“