EvanjelickýMatúš13,34

Matúš 13:34

Evanjelium podľa Matúša

To všet­ko hovoril Ježiš zá­stupom v podoben­stvách, a bez podoben­stva im nič nehovoril.


Verš v kontexte

33 Po­vedal im ešte iné podoben­stvo: Podob­né je kráľov­stvo nebes­ké kvasu, ktorý vzala žena a za­robila do troch štvr­tiek múky, takže všet­ko na­kys­lo. 34 To všet­ko hovoril Ježiš zá­stupom v podoben­stvách, a bez podoben­stva im nič nehovoril. 35 Aby sa na­pl­nilo prorokovo slovo: Ot­vorím ús­ta v podoben­stvách, vy­slovím, čo bolo skryté od stvorenia.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

34 Toto všet­ko hovoril Ježiš v podoben­stvách zá­stupom a bez podoben­stva im nehovoril ničoho,

Evanjelický

34 To všet­ko hovoril Ježiš zá­stupom v podoben­stvách, a bez podoben­stva im nič nehovoril.

Ekumenický

34 Toto všet­ko hovoril Ježiš zá­stupom v podobenstvách. Bez podobens­tiev im nehovoril nič,

Bible21

34 To všech­no Ježíš zástupům vy­právěl v podo­ben­stvích. Ji­nak než v podo­ben­ství k nim vůbec ne­mlu­vil.