EvanjelickýMalachiáš3,9

Malachiáš 3:9

Za­sia­hnutí ste kliat­bou, a pred­sa ma pod­vádzate - vy, celý národ!


Verš v kontexte

8 Či smie pod­vádzať človek Boha, keď vy pod­vádzate mňa? Vy sa však spytujete: Ako Ťa pod­vádzame? Desiat­kami a po­z­dvihovanými obeťami. 9 Za­sia­hnutí ste kliat­bou, a pred­sa ma pod­vádzate - vy, celý národ! 10 Prinášaj­te celé desiat­ky do po­klad­nice a v mojom dome bude poživeň; vy­skúšaj­te ma tým­to - vraví Hos­podin moc­nos­tí: Či vám ne­ot­vorím ok­ná nebies a ne­vylejem na vás až nad­bytok požeh­nania!

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Zlorečení ste zlorečením a mňa jed­nako okrádate, celý národ, čo vás je.

Evanjelický

9 Za­sia­hnutí ste kliat­bou, a pred­sa ma pod­vádzate - vy, celý národ!

Ekumenický

9 Pre­to vás stíha kliat­ba, lebo ma ok­rádate, celý ten­to národ.

Bible21

9 Jste na­prosto pro­kletí, že mě okrádá­te, vy, ce­lý náro­de!