EvanjelickýMalachiáš3

Malachiáš

Zasľúbenie Mesiášovho posla1 Aj­hľa, po­sielam svoj­ho po­sla, aby pri­pravil ces­tu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svoj­ho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a po­sol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Aj­hľa, pri­chádza! - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 2 Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa zjaví? Veď On je ako tavičov oheň a ako práčov lúh! 3 Po­sadí sa ako tavič a čis­tič strieb­ra a prečis­tí levítov; tríbiť ich bude ako zlato a strieb­ro a budú správ­ne prinášať Hos­podinovi obete; 4 Hos­podinovi bude príjem­ná obeť Júdu a Jeruzalema ako za dáv­nych dní a v dáv­no zašlých rokoch. 5 Pri­blížim sa k vám na súd a budem rých­lym sved­kom proti čarodej­níkom a cudzoložníkom i proti tým, čo ukracujú na mzde náden­níka, vdovu i sirotu, od­mietajú cudzin­ca a neboja sa ma - vraví Hos­podin moc­nos­tí. Bieda pre náboženskú ľahostajnosť6 Lebo ja, Hos­podin, som sa ne­zmenil, ani vy ste ne­pres­tali byť syn­mi Jákobovými. 7 Od čias svojich ot­cov ste sa od­chyľovali od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Na­vráťte sa ku mne, a ja na­vrátim sa k vám! - vraví Hos­podin moc­nos­tí. Vy sa však spytujete: Ako sa máme vrátiť? 8 Či smie pod­vádzať človek Boha, keď vy pod­vádzate mňa? Vy sa však spytujete: Ako Ťa pod­vádzame? Desiat­kami a po­z­dvihovanými obeťami. 9 Za­sia­hnutí ste kliat­bou, a pred­sa ma pod­vádzate - vy, celý národ! 10 Prinášaj­te celé desiat­ky do po­klad­nice a v mojom dome bude poživeň; vy­skúšaj­te ma tým­to - vraví Hos­podin moc­nos­tí: Či vám ne­ot­vorím ok­ná nebies a ne­vylejem na vás až nad­bytok požeh­nania! 11 Po­hrozím pre vás kobyl­kám, takže vám ne­skazia plodiny zeme, a vinič vám nebude ne­plod­ný na poli - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 12 Blaho­slaviť vás budú všet­ky národy, lebo budete obľúbenou krajinou - vraví Hos­podin moc­nos­tí. Odmena zbožným a zničenie bezbožných13 Pri­sil­né sú mi vaše slová - vraví Hos­podin - a spytujete sa: Čo sme hovorili proti Tebe? 14 Hovoríte: Darom­né je slúžiť Bohu! Aký je zisk z toho, že za­chovávame Jeho nariadenia a že chodíme v smút­ku pred Hos­podinom moc­nos­tí!? 15 Teraz však blaho­slavíme spup­ných: nielen, že sa darí páchateľom bez­božnos­ti, do­kon­ca po­kúšajú Boha, a za­chránia sa. 16 Tak­to sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hos­podina. On to po­zoroval a počul, a pred Ním bola na­písaná pamät­ná kniha pre tých, čo sa boja Hos­podina a ctia si Jeho meno. 17 Budú mojím vlast­níc­tvom - vraví Hos­podin moc­nos­tí - v deň, ktorý chys­tám. Ušet­rím ich, ako ušet­rí človek svoj­ho syna, ktorý mu slúži. 18 Po­tom zase uvidíte roz­diel medzi spravod­livým a bez­božným, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto Mu ne­slúži. Deň Hospodinov a zasľúbenie Eliáša19 Lebo, hľa, pri­chádza deň, horiaci ako pec. Vtedy sa stanú všet­ci spup­ní a všet­ci, ktorí páchajú bez­božnosť, slamou, a pri­chádzajúci deň ich spáli - vraví Hos­podin moc­nos­tí. Nezanechá koreň ani vet­vu. 20 No vám, ktorí sa bojíte môj­ho mena, vy­j­de sln­ko spásy a uzdravenie pod jeho kríd­lami. Po­tom vy­j­dete, budete po­skakovať ako teľce zo staj­ne 21 a rozšliapete bez­božných, lebo oni sa stanú popolom pod chodid­lami vašich nôh v ten deň, ktorý ja chys­tám - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 22 Pamätaj­te na zákon môj­ho služob­níka Mojžiša, ktorému som dal na Chórebe ustanovenia a práv­ne pred­pisy pre celý Iz­rael. 23 Aj­hľa, po­sielam vám proroka Eliáša skôr, ako príde deň Hos­podinov, veľký a hroz­ný. 24 On ob­ráti srd­ce ot­cov k synom a srd­ce synov k ot­com, aby som ne­prišiel a ne­uvalil na zem kliat­bu.