EvanjelickýMalachiáš2,1

Malachiáš 2:1

Teraz, kňazi, vám znie ten­to príkaz:


Verš v kontexte

1 Teraz, kňazi, vám znie ten­to príkaz: 2 Ak ne­pos­lúch­nete a ak si to ne­vez­mete k srd­cu, aby ste vzdávali česť môj­mu menu - vraví Hos­podin moc­nos­tí - tak na vás zošlem kliat­bu a na kliat­bu zmením vaše požeh­nanie. Ba už som ho aj zmenil na kliat­bu, lebo nieto medzi vami takých, ktorí by si to vzali k srd­cu. 3 Hľa, ja po­kar­hám vaše po­tom­stvo a vrh­nem vám kal do tvárí, kal vašich sviat­kov, vtedy vás k nemu vy­nesú.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak teraz k vám toto pri­kázanie, vy, kňazi!

Evanjelický

1 Teraz, kňazi, vám znie ten­to príkaz:

Ekumenický

1 Teraz teda vám, kňazom, znie toto roz­hod­nutie:

Bible21

1 Teď te­dy, kněží, va­rování pro vás: