RoháčekMalachiáš2,1

Malachiáš 2:1

A tak teraz k vám toto pri­kázanie, vy, kňazi!


Verš v kontexte

1 A tak teraz k vám toto pri­kázanie, vy, kňazi! 2 Ak nebudete po­slúchať a keď si toho nevezmete k srd­cu, aby ste dali slávu môj­mu menu, hovorí Hos­podin Zá­stupov, pošlem na vás zlorečen­stvo a budem zlorečiť vašim požehnaniam, a už aj som zlorečil každému z nich, lebo si toho neberiete k srd­cu. 3 Hľa, ok­rík­nem vám semeno a na­kydám laj­na na vašu tvár, laj­ná vašich sviatočných obetí, a od­nesú vás k ne­mu.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak teraz k vám toto pri­kázanie, vy, kňazi!

Evanjelický

1 Teraz, kňazi, vám znie ten­to príkaz:

Ekumenický

1 Teraz teda vám, kňazom, znie toto roz­hod­nutie:

Bible21

1 Teď te­dy, kněží, va­rování pro vás: