EvanjelickýMalachiáš2

Malachiáš

Hrozba nehodným kňazom1 Teraz, kňazi, vám znie ten­to príkaz: 2 Ak ne­pos­lúch­nete a ak si to ne­vez­mete k srd­cu, aby ste vzdávali česť môj­mu menu - vraví Hos­podin moc­nos­tí - tak na vás zošlem kliat­bu a na kliat­bu zmením vaše požeh­nanie. Ba už som ho aj zmenil na kliat­bu, lebo nieto medzi vami takých, ktorí by si to vzali k srd­cu. 3 Hľa, ja po­kar­hám vaše po­tom­stvo a vrh­nem vám kal do tvárí, kal vašich sviat­kov, vtedy vás k nemu vy­nesú. 4 Po­tom spoz­náte, že som vám ja po­slal ten­to príkaz, aby trvala moja zmluva s Lévím - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 5 Moja zmluva s ním znamenala život a po­koj - a to som mu dal - i bázeň, aby sa ma báli a mali úc­tu pred mojím menom. 6 Prav­divá náuka bola v jeho ús­tach a ne­prav­da sa nenašla na jeho perách. V po­koji a úp­rim­nos­ti chodil so mnou a mnohých od­vrátil od ne­právos­ti. 7 Lebo pery kňaza majú za­chovávať po­znanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je po­slom Hos­podina moc­nos­tí. 8 Ale vy ste od­bočili z ces­ty, náukou ste mnohých pri­vied­li k pádu: skazili ste zmluvu s Lévím - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 9 Tak i ja som vás urobil opo­vr­hnutými a poníženými pred celým ľudom, tak ako ani vy ste nezachovávali moje ces­ty a pri náuke upred­nos­tňujete osoby. Proti manželstvám s cudzinkami10 Či ne­máme všet­ci jed­ného Ot­ca? Či nás ne­stvoril jeden Boh? Prečo sme si na­vzájom vierolom­ní a znes­väcujeme zmluvu svojich ot­cov? 11 Vierolom­ne koná Júda a ohav­nosť sa deje v Iz­raeli i v Jeruzaleme, lebo Júda, keď sa oženil s dcérou cudzieho boha, znes­vätil svätyňu Hos­podinovu, ktorú On miluje. 12 Tomu, kto to činí, nech Hos­podin vy­hubí sved­ka i ob­haj­cu zo stanov Jákobových ako i toho, kto prináša obet­ný dar Hos­podinovi moc­nos­tí. 13 A druhé, čo robíte: sl­zami po­krývate ol­tár Hos­podinov, plačom a vzdychaním, pre­tože sa už ne­ob­ráti k obeti, aby niečo so záľubou prijal z vašich rúk. 14 Pýtate sa: Prečo je to? Pre­to, lebo Hos­podin bol sved­kom medzi tebou a ženou tvojej mlados­ti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvojou družkou a zmluv­nou manžel­kou! 15 Nejeden to spravil, hoci mal ešte trochu ducha. A čo ten vy­hľadáva? Po­tom­stvo od Boha! Pre­to daj­te po­zor na seba a ne­spreneveruj­te sa manžel­ke svojej mlados­ti! 16 Lebo nenávidím roz­vod - vraví Hos­podin, Boh Iz­raela, aj toho, kto po­krýva svoj odev násilím - vraví Hos­podin moc­nos­tí. Daj­te po­zor na seba a ne­spreneveruj­te sa! 17 Unavujete Hos­podina svojimi rečami a spytujete sa: Čím Ho unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, kto páše zlo, páči sa Hos­podinovi! a: On má v nich záľubu. Alebo: Kde je Boh práva?