EvanjelickýLukáš9,42

Lukáš 9:42

Evanjelium podľa Lukáša

Keď pri­chádzal, ešte aj vtedy ho démon zvalil a lom­coval ním. Ale Ježiš po­hrozil nečis­tému duchovi, uzdravil chlap­ca a vrátil ho ot­covi.


Verš v kontexte

41 Ježiš od­povedal: Ó, ne­veriace a skazené po­kolenie! Do­kedy budem s vami a do­kedy vás budem tr­pieť? Pri­veď sem syna! 42 Keď pri­chádzal, ešte aj vtedy ho démon zvalil a lom­coval ním. Ale Ježiš po­hrozil nečis­tému duchovi, uzdravil chlap­ca a vrátil ho ot­covi. 43 A všet­ci žas­li nad veleb­nosťou Božou. A keď sa všet­ci divili všet­kému, čo Ježiš konal, po­vedal svojim učeníkom:

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

42 A keď ešte len prichádzal, trh­nul ho démon a sil­ne ním zalom­coval. Ale Ježiš po­kar­hal nečis­tého duch, uzdravil mláden­ca a odo­vzdal ho zpät jeho ot­covi.

Evanjelický

42 Keď pri­chádzal, ešte aj vtedy ho démon zvalil a lom­coval ním. Ale Ježiš po­hrozil nečis­tému duchovi, uzdravil chlap­ca a vrátil ho ot­covi.

Ekumenický

42 Ako chlapec pri­chádzal, zlý duch ho zvalil a lom­coval ním. Ježiš po­hrozil nečis­tému duchu, uzdravil chlap­ca a vrátil ho ot­covi.

Bible21

42 Než k ně­mu došel, dé­mon ho po­razil a za­čal jím zmítat. Ježíš okři­kl nečis­tého du­cha, uz­dravil chlap­ce a vrá­til ho jeho ot­ci.