EvanjelickýLukáš9,41

Lukáš 9:41

Evanjelium podľa Lukáša

Ježiš od­povedal: Ó, ne­veriace a skazené po­kolenie! Do­kedy budem s vami a do­kedy vás budem tr­pieť? Pri­veď sem syna!


Verš v kontexte

40 prosil som aj Tvojich učeníkov, aby ho vy­hnali, ale ne­moh­li. 41 Ježiš od­povedal: Ó, ne­veriace a skazené po­kolenie! Do­kedy budem s vami a do­kedy vás budem tr­pieť? Pri­veď sem syna! 42 Keď pri­chádzal, ešte aj vtedy ho démon zvalil a lom­coval ním. Ale Ježiš po­hrozil nečis­tému duchovi, uzdravil chlap­ca a vrátil ho ot­covi.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

41 A Ježiš od­povedal a riekol: Ó, po­kolenie, ne­veriace a pre­vrátené, do­kiaľ budem u vás a ponesiem vás? Do­veď sem svoj­ho syna!

Evanjelický

41 Ježiš od­povedal: Ó, ne­veriace a skazené po­kolenie! Do­kedy budem s vami a do­kedy vás budem tr­pieť? Pri­veď sem syna!

Ekumenický

41 Ježiš po­vedal: Ne­veriace a skazené po­kolenie, do­kedy mám byť ešte s vami a znášať vás? Pri­veď sem svoj­ho syna!

Bible21

41 „Vy ne­věřící a zvrácené pokolení!“ zvo­lal Ježíš. „Jak dlouho ještě budu s vá­mi a budu vás snášet? Přiveď sem svého syna.“