EvanjelickýLukáš12,47

Lukáš 12:47

Evanjelium podľa Lukáša

Ale sluha, ktorý po­znal vôľu svoj­ho pána, a nebol pri­pravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý:


Verš v kontexte

46 príde pán toho sluhu v deň, keď sa nenaz­dá, a v hodinu, ktorú ne­poz­ná, roz­pol­tí ho a s ne­ver­nými určí mu podiel. 47 Ale sluha, ktorý po­znal vôľu svoj­ho pána, a nebol pri­pravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý: 48 ten však, čo ne­poz­nal a spáchal, čo je tres­tuhod­né, bude menej bitý. Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho po­hľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať.

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

47 A oný sluha, ktorý znal vôľu svoj­ho pána a nez­hotovil sa ani ne­urobil podľa jeho vôle, bude veľmi bitý.

Evanjelický

47 Ale sluha, ktorý po­znal vôľu svoj­ho pána, a nebol pri­pravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý:

Ekumenický

47 Ten sluha, ktorý po­znal vôľu svoj­ho pána, no ne­prip­ravil sa a ne­pl­nil jeho vôľu, bude veľmi bitý.

Bible21

47 Služebník, který znal vů­li svého pá­na, ale ne­připravil se a ne­jednal pod­le jeho vůle, bude hodně bit.