Evanjelický3. Mojžišova25,54

3. Mojžišova 25:54

Leviticus

Ak sa ne­vykúpi takým­to spôsobom, vy­slobodí sa v jubilej­nom roku, on i jeho synovia s ním.


Verš v kontexte

53 Ako náden­ník z roka na rok zjed­naný bude pri ňom; nech ne­vlád­ne nad ním ukrut­ne pod tvojím do­hľadom. 54 Ak sa ne­vykúpi takým­to spôsobom, vy­slobodí sa v jubilej­nom roku, on i jeho synovia s ním. 55 Lebo Iz­rael­ci sú mojimi sluhami. Oni sú moji sluhovia, ktorých som vy­viedol z Egyp­ta. Ja som Hos­podin, váš Boh.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

54 A keby nebol vy­kúpený nejakým takým spôsobom, vy­j­de v roku plesania on i jeho synovia s ním.

Evanjelický

54 Ak sa ne­vykúpi takým­to spôsobom, vy­slobodí sa v jubilej­nom roku, on i jeho synovia s ním.

Ekumenický

54 Keby však nebol nijako vy­kúpený, v jubilejnom roku ho aj s jeho deťmi pre­pus­tíš.

Bible21

54 Ne­bu­de-li však v těch­to letech vy­kou­pen, ode­jde v létě mi­losti – on a s ním i jeho dě­ti.