Evanjelický3. Mojžišova25,29

3. Mojžišova 25:29

Leviticus

Ak nie­kto predá obyt­ný dom v ohradenom mes­te, bude mať právo na výkup až do kon­ca roku predaja; celý rok bude mať právo na výkup.


Verš v kontexte

28 Ak si však ne­môže za­dovážiť toľko, aby na­hradil to, čo predal, ostane to v rukách kupujúceho až do jubilej­ného roku. V jubilej­nom roku ten­to nech od­stúpi a on nech sa vráti k svoj­mu vlast­níc­tvu. 29 Ak nie­kto predá obyt­ný dom v ohradenom mes­te, bude mať právo na výkup až do kon­ca roku predaja; celý rok bude mať právo na výkup. 30 Ak sa ne­vykúpi do uplynutia celého roka, ostane dom v ohradenom mes­te na­trvalo kup­covým po všet­ky jeho po­kolenia. V jubilej­nom roku ne­musí od­stúpiť.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

29 A keby nie­kto predal dom na bývanie v ohradenom mes­te, bude mať právo vy­kúpiť ho, až do­kiaľ sa ne­skončí rok jeho predaja. Celý rok bude mať právo vy­kúpiť ho.

Evanjelický

29 Ak nie­kto predá obyt­ný dom v ohradenom mes­te, bude mať právo na výkup až do kon­ca roku predaja; celý rok bude mať právo na výkup.

Ekumenický

29 Ak nie­kto predá obyt­ný dom v ohradenom mes­te, bude mať právo kúpiť si ho späť, a to do kon­ca roka od predaja. Do roka bude mať právo kúpiť si ho späť.

Bible21

29 Pro­dá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vy­kou­pení, dokud ne­u­plyne rok od jeho pro­de­je. Právo vy­kou­pit jej bude dočasné.