Evanjelický3. Mojžišova25,30

3. Mojžišova 25:30

Leviticus

Ak sa ne­vykúpi do uplynutia celého roka, ostane dom v ohradenom mes­te na­trvalo kup­covým po všet­ky jeho po­kolenia. V jubilej­nom roku ne­musí od­stúpiť.


Verš v kontexte

29 Ak nie­kto predá obyt­ný dom v ohradenom mes­te, bude mať právo na výkup až do kon­ca roku predaja; celý rok bude mať právo na výkup. 30 Ak sa ne­vykúpi do uplynutia celého roka, ostane dom v ohradenom mes­te na­trvalo kup­covým po všet­ky jeho po­kolenia. V jubilej­nom roku ne­musí od­stúpiť. 31 Ale dedin­ské domy, ktoré nie sú ohradené múrom, majú sa počítať k poliam krajiny. Platí pre ne právo výkupu a v jubilej­nom roku kupujúci musí od­stúpiť.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

30 Ale keď sa ne­vykúpi, kým sa mu ne­vy­pl­ní celý rok, zo­stane dom, ktorý je v ohradenom mes­te, navždy tomu, kto ho kúpil, po jeho po­koleniach; ne­vyj­de v roku plesania.

Evanjelický

30 Ak sa ne­vykúpi do uplynutia celého roka, ostane dom v ohradenom mes­te na­trvalo kup­covým po všet­ky jeho po­kolenia. V jubilej­nom roku ne­musí od­stúpiť.

Ekumenický

30 Ak si ho však do roka nekúpi, dom v ohradenom mes­te zo­stane na­trvalo tomu, kto ho kúpil, i jeho po­koleniam. Kupec sa ho ani v jubilejnom roku ne­musí vzdať.

Bible21

30 Ne­bu­de-li vy­kou­pen, než uběh­ne ce­lý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě to­mu, kdo jej kou­pil, i jeho po­tomkům na­trvalo. Ne­bu­de vy­dán ani v létě mi­losti.