EvanjelickýKolosenským4,7

Kolosenským 4:7

Čo je so mnou, oznámi vám všet­ko Tychikos, milovaný brat, ver­ný diakon, spolu­s­lužob­ník v Pánovi,


Verš v kontexte

6 Vaša reč nech je vždy milá, ducha­pl­ná , aby ste vedeli, ako máte každému od­povedať. 7 Čo je so mnou, oznámi vám všet­ko Tychikos, milovaný brat, ver­ný diakon, spolu­s­lužob­ník v Pánovi, 8 ktorého som práve pre­to po­slal k vám, aby ste sa do­zvedeli, čo je s na­mi, a aby vám po­tešil srd­cia,

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 Čo a jako je so mnou, to všet­ko vám oznámi Tychikus, milovaný brat a ver­ný služob­ník a spolu­sluha v Pánovi,

Evanjelický

7 Čo je so mnou, oznámi vám všet­ko Tychikos, milovaný brat, ver­ný diakon, spolu­s­lužob­ník v Pánovi,

Ekumenický

7 Všet­ko, čo sa týka mňa, oznámi vám Tychikus, milovaný brat, ver­ný služob­ník a spolu­pracov­ník v Pánovi,

Bible21

7 O tom, jak se mi daří, vám po­drobně po­ví mi­lovaný bra­tr Tychikos, můj věrný po­mo­cník a spo­lu­s­lužebník v Pánu.