EvanjelickýKolosenským4,6

Kolosenským 4:6

Vaša reč nech je vždy milá, ducha­pl­ná , aby ste vedeli, ako máte každému od­povedať.


Verš v kontexte

5 Žite múd­ro pred tými, ktorí sú mimo , a vy­kupuj­te čas. 6 Vaša reč nech je vždy milá, ducha­pl­ná , aby ste vedeli, ako máte každému od­povedať. 7 Čo je so mnou, oznámi vám všet­ko Tychikos, milovaný brat, ver­ný diakon, spolu­s­lužob­ník v Pánovi,

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 Vaša reč nech je vždy ľúbez­ná, spríjem­nená soľou, aby ste vedeli, jako máte jed­nému každému od­povedať.

Evanjelický

6 Vaša reč nech je vždy milá, ducha­pl­ná , aby ste vedeli, ako máte každému od­povedať.

Ekumenický

6 Vaše slovo nech je vždy lás­kavé a múd­ro po­vedané, aby ste vedeli, ako treba každému od­povedať.

Bible21

6 Vaše slova ať jsou vž­dy vlídná a ochu­cená so­lí, ať ví­te, jak má­te mlu­vit s každým člověkem.