EvanjelickýKolosenským3,13

Kolosenským 3:13

Znášaj­te sa vo­spolok a od­púšťaj­te si, ak by nie­kto mal sťažnosť proti nie­komu; ako aj Pán od­pus­til vám, tak aj vy.


Verš v kontexte

12 Ako vy­volení Boží, svätí a milovaní, ob­lečte teda sr­dečné milo­sr­den­stvo, dob­rotivosť, po­koru, krot­kosť, tr­pez­livosť. 13 Znášaj­te sa vo­spolok a od­púšťaj­te si, ak by nie­kto mal sťažnosť proti nie­komu; ako aj Pán od­pus­til vám, tak aj vy. 14 A naj­mä pri­odej­te sa lás­kou, ktorá je spojivom do­konalos­ti.

späť na Kolosenským, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 znášajúc jeden druhého a od­púšťajúc si, keby mal nie­kto na nie­koho žalobu, jako aj Kris­tus od­pus­til vám, tak aj vy.

Evanjelický

13 Znášaj­te sa vo­spolok a od­púšťaj­te si, ak by nie­kto mal sťažnosť proti nie­komu; ako aj Pán od­pus­til vám, tak aj vy.

Ekumenický

13 na­vzájom sa znášaj­te a od­púšťaj­te si, naj­mä ak by mal nie­kto niečo proti nie­komu. Ako Pán od­pus­til vám, tak aj vy od­púšťaj­te druhým!

Bible21

13 Buď­te mezi se­bou snášen­liví, a má-li někdo k něko­mu výhra­dy, odpouštěj­te si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštěj­te i vy.