Bible21Koloským3,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­aktuál­nej­šie­ho čes­ké­ho
pre­kla­du Biblie 21. sto­ro­čia
kú­pi­te napr.:
tu, tu alebo tu

Koloským 3:13

Buď­te mezi se­bou snášen­liví, a má-li někdo k něko­mu výhra­dy, odpouštěj­te si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštěj­te i vy.


Verš v kontexte

12 Pro­to se jako Boží vy­vo­lení, svatí a mi­lovaní ob­leč­te niterným sou­ci­tem, las­kavostí, poko­rou, mírností a trpě­livostí. 13 Buď­te mezi se­bou snášen­liví, a má-li někdo k něko­mu výhra­dy, odpouštěj­te si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštěj­te i vy. 14 Na­d­to vž­dy buď­te ob­lečeni lás­kou, která je pou­tem doko­na­losti.

späť na Koloským, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 znášajúc jeden druhého a od­púšťajúc si, keby mal nie­kto na nie­koho žalobu, jako aj Kris­tus od­pus­til vám, tak aj vy.

Evanjelický

13 Znášaj­te sa vo­spolok a od­púšťaj­te si, ak by nie­kto mal sťažnosť proti nie­komu; ako aj Pán od­pus­til vám, tak aj vy.

Ekumenický

13 na­vzájom sa znášaj­te a od­púšťaj­te si, naj­mä ak by mal nie­kto niečo proti nie­komu. Ako Pán od­pus­til vám, tak aj vy od­púšťaj­te druhým!

Bible21

13 Buď­te mezi se­bou snášen­liví, a má-li někdo k něko­mu výhra­dy, odpouštěj­te si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštěj­te i vy.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček