EvanjelickýKolosenským1,15

Kolosenským 1:15

On je ob­razom ne­viditeľného Boha, pr­vorodený pred všet­kým stvorením,


Verš v kontexte

14 V Ňom máme vy­kúpenie, od­pus­tenie hriechov. 15 On je ob­razom ne­viditeľného Boha, pr­vorodený pred všet­kým stvorením, 16 lebo v Ňom bolo stvorené všet­ko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj ne­viditeľné: tróny, pan­stvá, kniežat­stvá, moc­nár­stva, všet­ko je stvorené skr­ze Neho a pre Neho.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 ktorý je ob­razom ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvoren­stva;

Evanjelický

15 On je ob­razom ne­viditeľného Boha, pr­vorodený pred všet­kým stvorením,

Ekumenický

15 On je ob­raz ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvorenia.

Bible21

15 On je ob­raz ne­vi­di­telného Boha, prvorozený vše­ho stvoření.