EkumenickýKolosenským1,15

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Kolosenským 1:15

On je ob­raz ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvorenia.


Verš v kontexte

14 v ktorom máme vy­kúpenie a od­pus­tenie hriechov. 15 On je ob­raz ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvorenia. 16 Veď v ňom bolo stvorené všet­ko na nebi i na zemi, viditeľné i ne­viditeľné, tróny i pan­stvá, kniežat­stvá a moc­nos­ti, všet­ko je stvorené skr­ze neho a pre neho.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 ktorý je ob­razom ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvoren­stva;

Evanjelický

15 On je ob­razom ne­viditeľného Boha, pr­vorodený pred všet­kým stvorením,

Ekumenický

15 On je ob­raz ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvorenia.

Bible21

15 On je ob­raz ne­vi­di­telného Boha, prvorozený vše­ho stvoření.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček