RoháčekKolosenským1,15

Kolosenským 1:15

ktorý je ob­razom ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvoren­stva;


Verš v kontexte

14 v ktorom máme vy­kúpenie skr­ze jeho krv, od­pus­tenie hriechov, 15 ktorý je ob­razom ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvoren­stva; 16 lebo v ňom je stvorené všet­ko, všet­ko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i ne­viditeľné, buď tróny buď pan­stvá buď kniežat­stvá buď vr­ch­nos­ti, to všet­ko je stvorené skr­ze neho a cieľom neho,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 ktorý je ob­razom ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvoren­stva;

Evanjelický

15 On je ob­razom ne­viditeľného Boha, pr­vorodený pred všet­kým stvorením,

Ekumenický

15 On je ob­raz ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvorenia.

Bible21

15 On je ob­raz ne­vi­di­telného Boha, prvorozený vše­ho stvoření.