EvanjelickýJoel4,16

Joel 4:16

Hos­podin skrík­ne na Si­one a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas, takže sa za­chvejú nebesá i zem. Ale Hos­podin je útočis­kom pre svoj ľud a pev­nosťou pre Iz­rael­cov.


Verš v kontexte

15 Sln­ko a mesiac sa za­tmejú a hviez­dy stratia svoj jas. 16 Hos­podin skrík­ne na Si­one a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas, takže sa za­chvejú nebesá i zem. Ale Hos­podin je útočis­kom pre svoj ľud a pev­nosťou pre Iz­rael­cov. 17 Vtedy po­znáte, že ja som Hos­podin, váš Boh, a pre­bývam na Si­one, na svojom svätom vr­chu. Po­tom Jeruzalem bude svätý a cudzin­ci už cezeň ne­prej­dú.

späť na Joel, 4

Príbuzné preklady Evanjelický

16 Hos­podin skrík­ne na Si­one a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas, takže sa za­chvejú nebesá i zem. Ale Hos­podin je útočis­kom pre svoj ľud a pev­nosťou pre Iz­rael­cov.

Ekumenický

16 Hos­podin skrík­ne zo Si­ona a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas, takže sa za­chvejú nebesá i zem. Hos­podin je však útočis­kom pre svoj ľud a pev­nosťou pre Iz­raelitov.

Bible21

16 Hos­po­din bude ze Si­o­nu řvát, burácet bude z Je­ruzalé­ma – ne­be i země se bu­dou třást! Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny Iz­rae­le bude pevností.