EvanjelickýJeremiáš28,3

Jeremiáš 28:3

Ešte dva roky, a na­vrátim na toto mies­to všet­ky nádoby z domu Hos­podinov­ho, ktoré babylon­ský kráľ Nebúkad­necar vzal z toh­to mies­ta a od­niesol do Babylonie.


Verš v kontexte

2 Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí, Boh Iz­raela: Zlámal som jar­mo babylon­ského kráľa. 3 Ešte dva roky, a na­vrátim na toto mies­to všet­ky nádoby z domu Hos­podinov­ho, ktoré babylon­ský kráľ Nebúkad­necar vzal z toh­to mies­ta a od­niesol do Babylonie. 4 Aj jud­ského kráľa Jechon­ju, syna Jojákímov­ho, i všet­kých jud­ských od­vlečených, ktorí od­išli do Babylonie, na­vrátim na toto mies­to - znie výrok Hos­podinov - lebo dolámem jar­mo babylon­ského kráľa.

späť na Jeremiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

3 Ešte dva roky a navrátim na toto mies­to všet­ky nádoby domu Hos­podinov­ho, ktoré po­bral Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, z tohoto mies­ta a do­pravil ich do Babylona.

Evanjelický

3 Ešte dva roky, a na­vrátim na toto mies­to všet­ky nádoby z domu Hos­podinov­ho, ktoré babylon­ský kráľ Nebúkad­necar vzal z toh­to mies­ta a od­niesol do Babylonie.

Ekumenický

3 O dva roky vrátim na toto mies­to všet­ky nádoby Hos­podinov­ho domu, ktoré vzal z tohto mies­ta babylon­ský kráľ Nebúkad­necar a od­niesol do Babylonu.

Bible21

3 Do dvou let vrátím zpět na toto místo všech­ny cennosti Hos­po­di­nova do­mu, které od­sud vzal babylon­ský král Nabukadne­zar a odne­sl je do Babylo­nu.