EvanjelickýJeremiáš1

Jeremiáš

Úvod1 Slová Jeremiáša, syna Chil­kiju, z kňaz­skej rodiny v Anatóte v krajine Ben­jamín, 2 ktorému za­znelo slovo Hos­podinovo za čias jud­ského kráľa Joziáša, syna Amónov­ho, v trinás­tom roku jeho panovania, 3 a po­tom za dní jud­ského kráľa Jójákíma, syna Joziášov­ho, až do kon­ca jedenás­teho roku jud­ského kráľa Cid­kiju, syna Joziášov­ho, až do od­vlečenia Jeruzalema do zajatia v piatom mesiaci. Povolanie za proroka4 Tak­to mi za­znelo slovo Hos­podinovo: 5 Skôr, ako som ťa utvoril v živote mat­ky, po­znal som ťa, skôr, ako si vy­šiel z lona mat­ky, po­svätil som ťa; určil som ťa národom za proroka. 6 Ja som však po­vedal: Ach, Pane, Hos­podine, veď ne­viem hovoriť, lebo som pri­mladý. 7 Nato mi riekol Hos­podin: Nehovor: Som pri­mladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všet­ko, čo ti roz­kážem! 8 Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vy­slobodil - znie výrok Hos­podinov. 9 Vtedy Hos­podin vy­strel ruku a dot­kol sa mi úst. Po­tom mi Hos­podin riekol: Aj­hľa, dal som ti do úst svoje slová. 10 Po­zri sa: dnes som ťa ustanovil nad národ­mi a kráľov­stvami, aby si vy­tŕhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil. Videnie pri povolaní11 Po­tom mi tak­to za­znelo slovo Hos­podinovo: Čo vidíš, Jeremiáš? Od­povedal som: Vidím man­dľov­níkový prút. 12 Hos­podin mi riekol: Dob­re si videl, lebo bdiem nad svojím slovom, aby som ho spl­nil. 13 Aj po druhý raz mi za­znelo slovo Hos­podinovo: Čo vidíš? Od­povedal som: Vidím pre­kypujúci hr­niec s ot­vorom od severu. 14 Nato mi riekol Hos­podin: Od severu sa roz­púta po­hroma na všet­kých obyvateľov krajiny. 15 Lebo, hľa, za­volám všet­ky čeľade kráľovs­tiev severu - znie výrok Hos­podinov. Tie prídu, a každá z nich po­staví svoj trón pri vchode do brán Jeruzalema, do­okola proti jeho hrad­bám a proti všet­kým jud­ským mes­tám. 16 Po­tom vy­hlásim svoje súdy nad nimi za všet­ko ich zlo, lebo ma opus­tili, kadili iným bohom a klaňali sa dielu vlast­ných rúk. 17 Ty si však pod­páš bed­rá, po­vs­taň a hovor im všet­ko, čo ti pri­kážem. Ne­maj strach pred nimi, aby som ti ja ne­na­hnal strachu pred nimi. 18 Aj­hľa, dnes urobil som ťa opev­neným mes­tom, želez­ným stĺpom, bron­zovou hrad­bou proti celej krajine, proti kráľom Júdu a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny. 19 A budú brojiť proti tebe, ale ne­premôžu ťa, lebo ja som s tebou - znie výrok Hos­podinov - aby som ťa vy­slobodil.