EvanjelickýJeremiáš28,4

Jeremiáš 28:4

Aj jud­ského kráľa Jechon­ju, syna Jojákímov­ho, i všet­kých jud­ských od­vlečených, ktorí od­išli do Babylonie, na­vrátim na toto mies­to - znie výrok Hos­podinov - lebo dolámem jar­mo babylon­ského kráľa.


Verš v kontexte

3 Ešte dva roky, a na­vrátim na toto mies­to všet­ky nádoby z domu Hos­podinov­ho, ktoré babylon­ský kráľ Nebúkad­necar vzal z toh­to mies­ta a od­niesol do Babylonie. 4 Aj jud­ského kráľa Jechon­ju, syna Jojákímov­ho, i všet­kých jud­ských od­vlečených, ktorí od­išli do Babylonie, na­vrátim na toto mies­to - znie výrok Hos­podinov - lebo dolámem jar­mo babylon­ského kráľa. 5 Nato prorok Jeremiáš hovoril prorokovi Chanan­jovi v prítom­nos­ti kňazov a všet­kých ľudí, ktorí stáli v dome Hos­podinovom.

späť na Jeremiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

4 I Jekoniáša, syna Jehojakimov­ho, jud­ského kráľa, i všet­kých pre­stehovaných Júdových, ktorí prišli do Babylona, na­vrátim na toto mies­to, hovorí Hos­podin, lebo polámem jar­mo babylon­ského kráľa.

Evanjelický

4 Aj jud­ského kráľa Jechon­ju, syna Jojákímov­ho, i všet­kých jud­ských od­vlečených, ktorí od­išli do Babylonie, na­vrátim na toto mies­to - znie výrok Hos­podinov - lebo dolámem jar­mo babylon­ského kráľa.

Ekumenický

4 Jud­ského kráľa Jekon­ju, Jójakimov­ho syna, a všet­kých jud­ských zajat­cov, ktorí od­išli do Babylonu, pri­vediem späť na toto mies­to — znie výrok Hos­podina — lebo zlámem jar­mo babylon­ského kráľa.

Bible21

4 Také jud­ského krále Je­ko­niáše, syna Jo­a­ki­mova, i všech­ny jud­ské vy­hnan­ce, kteří ode­š­li do Babylo­nu, vrátím zpět na toto místo, praví Hos­po­din, ne­boť jho babylon­ského krále zlámu!‘“