EvanjelickýJeremiáš28

Jeremiáš

Jeremiáš a prorok Chananja1 V tom is­tom roku, na začiat­ku panovania jud­ského kráľa Cid­kiju, v piatom mesiaci štvr­tého roku, po­vedal mi Chanan­ja, syn Az­zúrov, prorok z Gibeónu, v dome Hos­podinovom v prítom­nos­ti kňazov a všet­kého ľudu: 2 Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí, Boh Iz­raela: Zlámal som jar­mo babylon­ského kráľa. 3 Ešte dva roky, a na­vrátim na toto mies­to všet­ky nádoby z domu Hos­podinov­ho, ktoré babylon­ský kráľ Nebúkad­necar vzal z toh­to mies­ta a od­niesol do Babylonie. 4 Aj jud­ského kráľa Jechon­ju, syna Jojákímov­ho, i všet­kých jud­ských od­vlečených, ktorí od­išli do Babylonie, na­vrátim na toto mies­to - znie výrok Hos­podinov - lebo dolámem jar­mo babylon­ského kráľa. 5 Nato prorok Jeremiáš hovoril prorokovi Chanan­jovi v prítom­nos­ti kňazov a všet­kých ľudí, ktorí stáli v dome Hos­podinovom. 6 Prorok Jeremiáš po­vedal: Amen! Nech tak učiní Hos­podin, nech spl­ní tvoje slová, ktoré si prorokoval, a nech na­vráti z Babylónie na toto mies­to všet­kých od­vlečených i nádoby domu Hos­podinov­ho. 7 Avšak počuj toto slovo, ktoré hovorím verej­ne pred tebou a pred všet­kým ľudom: 8 Proroci, ktorí boli od pradáv­na predo mnou a pred tebou, prorokovali proti mnohým krajinám a proti veľkým kráľov­stvám voj­nu, po­hromu a mor. 9 U proroka, ktorý prorokuje po­koj, spoz­ná sa (len) pri spl­není proroc­kého slova, že Hos­podin na­ozaj po­slal toho proroka. 10 Vtedy vzal prorok Chanan­ja jar­mo zo šije proroka Jeremiáša a zlámal ho. 11 A Chanan­ja po­vedal v prítom­nos­ti všet­kého ľudu: Tak­to vraví Hos­podin: Podob­ne do dvoch rokov zlámem jar­mo babylon­ského kráľa Nebúkad­necara zo šije všet­kých národov. Nato prorok Jeremiáš od­išiel svojou ces­tou. 12 Keď prorok Chanan­ja zlámal jar­mo zo šije proroka Jeremiáša, za­znelo slovo Hos­podinovo Jeremiášovi: 13 Choď a po­vedz Chanan­jovi: Tak­to vraví Hos­podin: Drevené jar­mové ih­lice si polámal, ale urobím mies­to nich želez­né jar­mové ih­lice. 14 Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí, Boh Iz­raela: Želez­né jar­mo kladiem na šiju všet­kých tých­to národov na službu babylon­skému kráľovi Nebúkad­necarovi, a budú mu musieť slúžiť. Ešte i poľnú zver som dal jemu. 15 Ďalej po­vedal prorok Jeremiáš prorokovi Chanan­jovi: Počuj, Chanan­ja! Ne­pos­lal ťa Hos­podin, ale ty sám si spôsobil, aby sa ten­to ľud spoliehal na lož. 16 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Aj­hľa, od­stránim ťa z po­vr­chu zeme. Toh­to roku zo­mrieš, lebo si hlásal od­boj proti Hos­podinovi. 17 A prorok Chanan­ja zo­mrel v sied­mom mesiaci toho is­tého roku.