Evanjelický1. Mojžišova28,15

1. Mojžišova 28:15

Genesis

Aj­hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôj­deš, do­vediem ťa späť do tej­to krajiny, lebo ja ťa ne­opus­tím, kým ne­spl­ním, čo som ti za­sľúbil.


Verš v kontexte

14 Tvoj­ho po­tom­stva bude ako prachu zeme; roz­môžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky čeľade zeme. 15 Aj­hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôj­deš, do­vediem ťa späť do tej­to krajiny, lebo ja ťa ne­opus­tím, kým ne­spl­ním, čo som ti za­sľúbil. 16 Keď sa Jákob pre­budil zo spán­ku, po­vedal: Na­ozaj Hos­podin je na tom­to mies­te, a ja som o tom ne­vedel.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

15 A hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade kam­koľvek poj­deš, a na­vrátim ťa do tej­to zeme, lebo ťa ne­opus­tím, do­kiaľ len ne­vykonám toho, čo som ti hovoril.

Evanjelický

15 Aj­hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôj­deš, do­vediem ťa späť do tej­to krajiny, lebo ja ťa ne­opus­tím, kým ne­spl­ním, čo som ti za­sľúbil.

Ekumenický

15 Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôj­deš, a do­vediem ťa späť do tej­to krajiny. Ne­opus­tím ťa, kým ne­spl­ním, čo som ti sľúbil.

Bible21

15 Hle, já jsem s te­bou! Budu tě chránit, kamko­li půjdeš, a znovu tě přive­du do této země. Ne­opustím tě, dokud ne­vy­konám, co jsem ti řekl.“