Roháček1. Mojžišova28,15

1. Mojžišova 28:15

Genesis

A hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade kam­koľvek poj­deš, a na­vrátim ťa do tej­to zeme, lebo ťa ne­opus­tím, do­kiaľ len ne­vykonám toho, čo som ti hovoril.


Verš v kontexte

14 A tvoj­ho semena bude jako prachu zeme, a roz­môžeš sa na západ, k moru, i na východ, na sever i na juh, a požeh­nané budú v tebe všet­ky čeľade zeme a v tvojom semene. 15 A hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade kam­koľvek poj­deš, a na­vrátim ťa do tej­to zeme, lebo ťa ne­opus­tím, do­kiaľ len ne­vykonám toho, čo som ti hovoril. 16 A Jakob sa pre­budil zo svoj­ho sna a po­vedal: Na­ozaj je Hos­podin na tom­to mies­te, a ja som ne­vedel o tom!

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

15 A hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade kam­koľvek poj­deš, a na­vrátim ťa do tej­to zeme, lebo ťa ne­opus­tím, do­kiaľ len ne­vykonám toho, čo som ti hovoril.

Evanjelický

15 Aj­hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôj­deš, do­vediem ťa späť do tej­to krajiny, lebo ja ťa ne­opus­tím, kým ne­spl­ním, čo som ti za­sľúbil.

Ekumenický

15 Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôj­deš, a do­vediem ťa späť do tej­to krajiny. Ne­opus­tím ťa, kým ne­spl­ním, čo som ti sľúbil.

Bible21

15 Hle, já jsem s te­bou! Budu tě chránit, kamko­li půjdeš, a znovu tě přive­du do této země. Ne­opustím tě, dokud ne­vy­konám, co jsem ti řekl.“