Evanjelický1. Mojžišova27,21

1. Mojžišova 27:21

Genesis

Vtedy po­vedal Izák Jákobovi: Pri­stúp, syn môj, nech ťa ohmatám, či si to ty, môj syn Ézav, a či nie.


Verš v kontexte

20 A Izák po­vedal svoj­mu synovi: Ako si to tak rých­lo našiel, syn môj? On však od­vetil: Pre­tože tvoj Boh, Hos­podin, dal mi na­trafiť na zver. 21 Vtedy po­vedal Izák Jákobovi: Pri­stúp, syn môj, nech ťa ohmatám, či si to ty, môj syn Ézav, a či nie. 22 Jákob pri­stúpil k ot­covi Izákovi. Keď ho ten ohmatal, po­vedal: Hlas je Jákobov, ale ruky sú Ézavove.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

21 A Izák po­vedal Jakobovi: Nože poď bližšie, aby som ťa ohmatal, môj synu, či si ty môj syn Ezav či nie.

Evanjelický

21 Vtedy po­vedal Izák Jákobovi: Pri­stúp, syn môj, nech ťa ohmatám, či si to ty, môj syn Ézav, a či nie.

Ekumenický

21 Izák po­vedal Jákobovi: Pri­stúp, syn môj, nech zis­tím, či si ty môj syn Ézav, alebo nie.

Bible21

21 Izák ale Jáko­bovi ře­kl: „Po­jď blíž, ať na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi oprav­du můj syn Ezau, nebo ne.“