Evanjelický1. Mojžišova27,20

1. Mojžišova 27:20

Genesis

A Izák po­vedal svoj­mu synovi: Ako si to tak rých­lo našiel, syn môj? On však od­vetil: Pre­tože tvoj Boh, Hos­podin, dal mi na­trafiť na zver.


Verš v kontexte

19 A Jákob po­vedal svoj­mu ot­covi: Ja som Ézav, tvoj pr­vorodený; vy­konal som, ako si mi kázal. Zdvih­ni sa a sad­ni si, jedz z mojej diviny, aby si ma mohol požeh­nať. 20 A Izák po­vedal svoj­mu synovi: Ako si to tak rých­lo našiel, syn môj? On však od­vetil: Pre­tože tvoj Boh, Hos­podin, dal mi na­trafiť na zver. 21 Vtedy po­vedal Izák Jákobovi: Pri­stúp, syn môj, nech ťa ohmatám, či si to ty, môj syn Ézav, a či nie.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

20 A Izák po­vedal svoj­mu synovi: Čo to, že si tak rých­le našiel, môj synu? A on odpovedal: Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, to spôsobil, aby mi nadišlo.

Evanjelický

20 A Izák po­vedal svoj­mu synovi: Ako si to tak rých­lo našiel, syn môj? On však od­vetil: Pre­tože tvoj Boh, Hos­podin, dal mi na­trafiť na zver.

Ekumenický

20 Izák však synovi po­vedal: Ako si len mohol tak rých­lo niečo náj­sť, syn môj? On od­vetil: Umožnil mi to Hos­podin, tvoj Boh.

Bible21

20 Izák ale své­mu synovi ře­kl: „Jak to, že jsi tak rych­le našel zvěř, můj synu?“ Odpověděl: „Pro­tože ji ke mně přive­dl Hos­po­din, tvůj Bůh.“