Evanjelický1. Mojžišova15,9

1. Mojžišova 15:9

Genesis

Nato mu riekol: Dones mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu, troj­ročného barana, hrd­ličku a holúbä.


Verš v kontexte

8 On však po­vedal: Hos­podine Pane, podľa čoho po­znám, že bude mojím vlast­níc­tvom? 9 Nato mu riekol: Dones mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu, troj­ročného barana, hrd­ličku a holúbä. 10 Keď to všet­ko doniesol, poroz­tínal ich na polo­vice a jed­nu polo­vicu položil oproti druhej, ale vtákov neroz­tínal.

späť na 1. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

9 A riekol mu: Vez­mi mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu a troj­ročného barana a hrd­ličku a holúbä.

Evanjelický

9 Nato mu riekol: Dones mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu, troj­ročného barana, hrd­ličku a holúbä.

Ekumenický

9 On mu od­povedal: Prines mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu, troj­ročného barana, hrd­ličku a holúb­ka.

Bible21

9 On mu od­po­věděl: „Při­nes mi tříletou jalovici, tříletou ko­zu, tříletého be­ra­na, také hrd­ličku a holoubě.“