EvanjelickýEzdráš2,58

Ezdráš 2:58

Všet­kých chrámových ne­voľníkov a synov služob­níkov Šalamúnových bolo tri­stodeväťdesiatd­va.


Verš v kontexte

57 Šefat­jovi, Chat­tílovi, Pócheret-Hac­cebájímovi a synovia Ámíovi. 58 Všet­kých chrámových ne­voľníkov a synov služob­níkov Šalamúnových bolo tri­stodeväťdesiatd­va. 59 A títo vy­šli z Tél-Melachu, Tél-Charše, Kerúb-Ad­dánu a z Im­méru, a ne­moh­li do­kázať, či je ich rod a pôvod z Iz­raela:

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

58 všet­kých Ne­tinej­cov a synov služob­níkov Šalamúnových bolo tri­stodeväťdesiatd­va.

Evanjelický

58 Všet­kých chrámových ne­voľníkov a synov služob­níkov Šalamúnových bolo tri­stodeväťdesiatd­va.

Ekumenický

58 všet­kých chrámových sluhov a po­tom­kov Šalamúnových služob­níkov bolo tri­stodeväťdesiatd­va.

Bible21

58 Chrá­mových sluhů a synů Šalo­mou­nových služebníků celkem 392.