EvanjelickýEzdráš1,1

Ezdráš 1:1

V pr­vom roku perz­ského kráľa Kýra - aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo, po­vedané ús­tami Jeremiáša - po­vzbudil Hos­podin ducha perz­ského kráľa Kýra, a ten po celom svojom kráľov­stve dal rozh­lásiť a aj písom­ne oznámiť:


Verš v kontexte

1 V pr­vom roku perz­ského kráľa Kýra - aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo, po­vedané ús­tami Jeremiáša - po­vzbudil Hos­podin ducha perz­ského kráľa Kýra, a ten po celom svojom kráľov­stve dal rozh­lásiť a aj písom­ne oznámiť: 2 Tak­to hovorí perz­ský kráľ Kýros: Boh nebies, Hos­podin, dal mi všet­ky kráľov­stvá zeme a pri­kázal mi vy­budovať Mu dom v Jeruzaleme v Jud­sku. 3 Kto je medzi vami zo všet­kého Jeho ľudu, nech bude s ním jeho Boh, nech ide do Jeruzalema v Jud­sku a nech buduje dom Hos­podina, Boha iz­rael­ského; to je Boh, ktorý je v Jeruzaleme.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom pr­vého roku Cýra, perz­ského kráľa, aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo z úst Jeremiáša, zo­budil Hos­podin ducha Cýra, perz­ského kráľa, a tak dal vy­hlásiť po celom svojom kráľov­stve, a to i pís­mom týmito slovami:

Evanjelický

1 V pr­vom roku perz­ského kráľa Kýra - aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo, po­vedané ús­tami Jeremiáša - po­vzbudil Hos­podin ducha perz­ského kráľa Kýra, a ten po celom svojom kráľov­stve dal rozh­lásiť a aj písom­ne oznámiť:

Ekumenický

1 V prvom roku perz­ského kráľa Kýra, aby sa spl­nilo slovo Hos­podina, vy­slovené Jeremiášovými ús­tami, Hos­podin vzbudil ducha perz­ského kráľa Kýra a on dal v celom svojom kráľov­stve vy­hlásiť — a to aj písom­ne — toto:

Bible21

1 Prvního roku per­ského krále Ký­ra se na­plni­lo Hos­po­di­novo slovo řečené ús­ty Je­re­miáše. Hos­po­din podní­til du­cha per­ského krále Ký­ra, aby po ce­lé své říši dal roz­hlá­sit slovem i pís­mem: