EkumenickýEzdráš1,1

Ezdráš 1:1

V prvom roku perz­ského kráľa Kýra, aby sa spl­nilo slovo Hos­podina, vy­slovené Jeremiášovými ús­tami, Hos­podin vzbudil ducha perz­ského kráľa Kýra a on dal v celom svojom kráľov­stve vy­hlásiť — a to aj písom­ne — toto:


Verš v kontexte

1 V prvom roku perz­ského kráľa Kýra, aby sa spl­nilo slovo Hos­podina, vy­slovené Jeremiášovými ús­tami, Hos­podin vzbudil ducha perz­ského kráľa Kýra a on dal v celom svojom kráľov­stve vy­hlásiť — a to aj písom­ne — toto: 2 Tak­to hovorí perz­ský kráľ Kýros: Hos­podin, Boh nebies, mi dal všet­ky kráľov­stvá zeme a on ma po­veril, aby som mu po­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. 3 Kto spomedzi vás pat­rí k jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním, nech sa vy­dá do Jeruzalema, ktorý je v Judsku, a nech buduje dom Hos­podina, Boha Iz­raela; to je ten Boh, ktorý je v Jeruzaleme.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom pr­vého roku Cýra, perz­ského kráľa, aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo z úst Jeremiáša, zo­budil Hos­podin ducha Cýra, perz­ského kráľa, a tak dal vy­hlásiť po celom svojom kráľov­stve, a to i pís­mom týmito slovami:

Evanjelický

1 V pr­vom roku perz­ského kráľa Kýra - aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo, po­vedané ús­tami Jeremiáša - po­vzbudil Hos­podin ducha perz­ského kráľa Kýra, a ten po celom svojom kráľov­stve dal rozh­lásiť a aj písom­ne oznámiť:

Ekumenický

1 V prvom roku perz­ského kráľa Kýra, aby sa spl­nilo slovo Hos­podina, vy­slovené Jeremiášovými ús­tami, Hos­podin vzbudil ducha perz­ského kráľa Kýra a on dal v celom svojom kráľov­stve vy­hlásiť — a to aj písom­ne — toto:

Bible21

1 Prvního roku per­ského krále Ký­ra se na­plni­lo Hos­po­di­novo slovo řečené ús­ty Je­re­miáše. Hos­po­din podní­til du­cha per­ského krále Ký­ra, aby po ce­lé své říši dal roz­hlá­sit slovem i pís­mem:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček