EvanjelickýEzdráš1,3

Ezdráš 1:3

Kto je medzi vami zo všet­kého Jeho ľudu, nech bude s ním jeho Boh, nech ide do Jeruzalema v Jud­sku a nech buduje dom Hos­podina, Boha iz­rael­ského; to je Boh, ktorý je v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

2 Tak­to hovorí perz­ský kráľ Kýros: Boh nebies, Hos­podin, dal mi všet­ky kráľov­stvá zeme a pri­kázal mi vy­budovať Mu dom v Jeruzaleme v Jud­sku. 3 Kto je medzi vami zo všet­kého Jeho ľudu, nech bude s ním jeho Boh, nech ide do Jeruzalema v Jud­sku a nech buduje dom Hos­podina, Boha iz­rael­ského; to je Boh, ktorý je v Jeruzaleme. 4 Každého, kto zo­stal na ktorom­koľvek mies­te, kde sa zdržuje ako cudzinec, nech tamojší ľudia pod­poria strieb­rom a zlatom, imaním a dobyt­kom aj dob­rovoľnou obeťou na Boží dom, ktorý je v Jeruzaleme.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Preto, kto je kde medzi vami zo všet­kého jeho ľudu, nech je jeho Bôh s ním, a nech ide hore do Jeruzalema, ktorý je v Jud­sku, a nech stavia dom Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho; to je ten Bôh, ktorý je v Jeruzaleme.

Evanjelický

3 Kto je medzi vami zo všet­kého Jeho ľudu, nech bude s ním jeho Boh, nech ide do Jeruzalema v Jud­sku a nech buduje dom Hos­podina, Boha iz­rael­ského; to je Boh, ktorý je v Jeruzaleme.

Ekumenický

3 Kto spomedzi vás pat­rí k jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním, nech sa vy­dá do Jeruzalema, ktorý je v Judsku, a nech buduje dom Hos­podina, Boha Iz­raela; to je ten Boh, ktorý je v Jeruzaleme.

Bible21

3 Kdoko­li mezi vá­mi patří k jeho li­du, Bůh buď s ním. Smí­te ode­jít do Je­ruzalé­ma v Jud­s­ku a stavět tam dům Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le, Bo­hu, který je v Je­ruzalémě.