Bible21Ezdráš1,1

Ezdráš 1:1

Prvního roku per­ského krále Ký­ra se na­plni­lo Hos­po­di­novo slovo řečené ús­ty Je­re­miáše. Hos­po­din podní­til du­cha per­ského krále Ký­ra, aby po ce­lé své říši dal roz­hlá­sit slovem i pís­mem:


Verš v kontexte

1 Prvního roku per­ského krále Ký­ra se na­plni­lo Hos­po­di­novo slovo řečené ús­ty Je­re­miáše. Hos­po­din podní­til du­cha per­ského krále Ký­ra, aby po ce­lé své říši dal roz­hlá­sit slovem i pís­mem: 2 Tak praví Kýros, král per­ský: Hos­po­din, Bůh ne­bes, jenž mi dal všech­na králov­ství země, mi uložil, abych mu vy­stavěl dům v jud­ském Je­ruzalémě. 3 Kdoko­li mezi vá­mi patří k jeho li­du, Bůh buď s ním. Smí­te ode­jít do Je­ruzalé­ma v Jud­s­ku a stavět tam dům Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le, Bo­hu, který je v Je­ruzalémě.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom pr­vého roku Cýra, perz­ského kráľa, aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo z úst Jeremiáša, zo­budil Hos­podin ducha Cýra, perz­ského kráľa, a tak dal vy­hlásiť po celom svojom kráľov­stve, a to i pís­mom týmito slovami:

Evanjelický

1 V pr­vom roku perz­ského kráľa Kýra - aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo, po­vedané ús­tami Jeremiáša - po­vzbudil Hos­podin ducha perz­ského kráľa Kýra, a ten po celom svojom kráľov­stve dal rozh­lásiť a aj písom­ne oznámiť:

Ekumenický

1 V prvom roku perz­ského kráľa Kýra, aby sa spl­nilo slovo Hos­podina, vy­slovené Jeremiášovými ús­tami, Hos­podin vzbudil ducha perz­ského kráľa Kýra a on dal v celom svojom kráľov­stve vy­hlásiť — a to aj písom­ne — toto:

Bible21

1 Prvního roku per­ského krále Ký­ra se na­plni­lo Hos­po­di­novo slovo řečené ús­ty Je­re­miáše. Hos­po­din podní­til du­cha per­ského krále Ký­ra, aby po ce­lé své říši dal roz­hlá­sit slovem i pís­mem:

Bible21Ezdráš1,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček