Evanjelický5. Mojžišova23,16

5. Mojžišova 23:16

Deuteronomium

Ne­vydaj ot­roka jeho pánovi, keď ujde k tebe od svoj­ho pána.


Verš v kontexte

15 Lebo Hos­podin, tvoj Boh, kráča cez tvoj tábor, aby ťa vy­slobodil a aby ti vy­dal do rúk tvojich ne­priateľov. Nech je tvoj tábor svätý, aby ne­videl u teba nič ne­slušné a ne­od­vrátil sa od teba. 16 Ne­vydaj ot­roka jeho pánovi, keď ujde k tebe od svoj­ho pána. 17 Nech býva s tebou v tvojom pro­stredí, na mies­te, ktoré si vy­volí v nie­ktorom z tvojich síd­lisk, kde sa mu za­páči. Ne­ut­láčaj ho!

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

16 S tebou bude bývať v tvojom strede na mies­te, ktoré si vyvolí v nie­ktorej z tvojich brán, kde sa mu bude ľúbiť. Nebudeš ho utláčať.

Evanjelický

16 Ne­vydaj ot­roka jeho pánovi, keď ujde k tebe od svoj­ho pána.

Ekumenický

16 Ot­roka, ktorý sa k tebe uchýli, ne­vydáš jeho pánovi.

Bible21

16 Ot­roka, jenž k to­bě ute­kl, ne­vy­dávej jeho pánu.