Evanjelický5. Mojžišova11,3

5. Mojžišova 11:3

Deuteronomium

Jeho znamenia a Jeho skut­ky, ktoré urobil v Egyp­te faraónovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho krajine,


Verš v kontexte

2 Po­znaj­te dnes, čo ne­poz­nali a ne­videli vaši synovia, totiž kar­hanie zo strany Hos­podina, vášho Boha, Jeho veľkosť, Jeho sil­nú ruku a Jeho vy­streté rameno, 3 Jeho znamenia a Jeho skut­ky, ktoré urobil v Egyp­te faraónovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho krajine, 4 čo urobil egypt­skému voj­sku, jeho koňom a vozom, keď ich zalial vodami Čer­veného mora, keď sa hnali za vami a Hos­podin ich zničil až do­dnes,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

3 jeho znamenia a jeho skut­ky, ktoré činil pro­stred Egyp­ta fara­onovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho zemi,

Evanjelický

3 Jeho znamenia a Jeho skut­ky, ktoré urobil v Egyp­te faraónovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho krajine,

Ekumenický

3 jeho znamenia a jeho skut­ky, ktoré v Egypte vy­konal faraónovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho krajine,

Bible21

3 jeho zna­mení a skutky, které upro­střed Egyp­ta vy­ko­nal na fa­rao­novi a ce­lé jeho ze­mi.