Evanjelický5. Mojžišova11,2

5. Mojžišova 11:2

Deuteronomium

Po­znaj­te dnes, čo ne­poz­nali a ne­videli vaši synovia, totiž kar­hanie zo strany Hos­podina, vášho Boha, Jeho veľkosť, Jeho sil­nú ruku a Jeho vy­streté rameno,


Verš v kontexte

1 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, a po všet­ky dni budeš za­chovávať Jeho nariadenia, Jeho ustanovenia a Jeho práv­ne pred­pisy i Jeho pri­kázania. 2 Po­znaj­te dnes, čo ne­poz­nali a ne­videli vaši synovia, totiž kar­hanie zo strany Hos­podina, vášho Boha, Jeho veľkosť, Jeho sil­nú ruku a Jeho vy­streté rameno, 3 Jeho znamenia a Jeho skut­ky, ktoré urobil v Egyp­te faraónovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho krajine,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

2 A budete znať dnes - lebo veď nehovorím s vašimi syn­mi, ktorí ne­poz­nali a ktorí ne­videli - výchov­nú kázeň Hos­podina, svoj­ho Boha, jeho veľkosť, jeho sil­nú ruku a jeho vy­streté rameno,

Evanjelický

2 Po­znaj­te dnes, čo ne­poz­nali a ne­videli vaši synovia, totiž kar­hanie zo strany Hos­podina, vášho Boha, Jeho veľkosť, Jeho sil­nú ruku a Jeho vy­streté rameno,

Ekumenický

2 Dnes pred­sa po­znáte, čo ne­poz­nali a ne­videli vaši synovia, ako vás Hos­podin, váš Boh, vy­chovával, jeho veľkosť, jeho moc­nú ruku a jeho vy­streté rameno,

Bible21

2 Dnešního dne tedy věz­te, že to ne­by­li vaši synové, kdo po­znal a za­žil po­naučení od Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha. To vy zná­te jeho ve­likost, jeho mo­cnou ruku a vztaženou paži,