Ekumenický5. Mojžišova11,3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 11:3

Deuteronomium

jeho znamenia a jeho skut­ky, ktoré v Egypte vy­konal faraónovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho krajine,


Verš v kontexte

2 Dnes pred­sa po­znáte, čo ne­poz­nali a ne­videli vaši synovia, ako vás Hos­podin, váš Boh, vy­chovával, jeho veľkosť, jeho moc­nú ruku a jeho vy­streté rameno, 3 jeho znamenia a jeho skut­ky, ktoré v Egypte vy­konal faraónovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho krajine, 4 čo urobil egypt­skému voj­sku, jeho koňom a vozom, ktoré za­plavil vodou Čer­veného mora, keď vás prena­sledovali, a Hos­podin ich ničil, ako je to do­dnes,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

3 jeho znamenia a jeho skut­ky, ktoré činil pro­stred Egyp­ta fara­onovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho zemi,

Evanjelický

3 Jeho znamenia a Jeho skut­ky, ktoré urobil v Egyp­te faraónovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho krajine,

Ekumenický

3 jeho znamenia a jeho skut­ky, ktoré v Egypte vy­konal faraónovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho krajine,

Bible21

3 jeho zna­mení a skutky, které upro­střed Egyp­ta vy­ko­nal na fa­rao­novi a ce­lé jeho ze­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček