Roháček5. Mojžišova11,3

5. Mojžišova 11:3

Deuteronomium

jeho znamenia a jeho skut­ky, ktoré činil pro­stred Egyp­ta fara­onovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho zemi,


Verš v kontexte

2 A budete znať dnes - lebo veď nehovorím s vašimi syn­mi, ktorí ne­poz­nali a ktorí ne­videli - výchov­nú kázeň Hos­podina, svoj­ho Boha, jeho veľkosť, jeho sil­nú ruku a jeho vy­streté rameno, 3 jeho znamenia a jeho skut­ky, ktoré činil pro­stred Egyp­ta fara­onovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho zemi, 4 i to, čo učinil egypt­skému voj­sku, jeho koňom a jeho vozom, ako ich zalial vodami Rudého mora, keď sa hnali za vami, a Hos­podin ich za­hubil, a je tak až do dnešného dňa;

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

3 jeho znamenia a jeho skut­ky, ktoré činil pro­stred Egyp­ta fara­onovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho zemi,

Evanjelický

3 Jeho znamenia a Jeho skut­ky, ktoré urobil v Egyp­te faraónovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho krajine,

Ekumenický

3 jeho znamenia a jeho skut­ky, ktoré v Egypte vy­konal faraónovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho krajine,

Bible21

3 jeho zna­mení a skutky, které upro­střed Egyp­ta vy­ko­nal na fa­rao­novi a ce­lé jeho ze­mi.