EvanjelickýDaniel3,6

Daniel 3:6

Kto ne­pad­ne a nebude sa klaňať, v tú is­tú hodinu má byť uvr­hnutý do roz­pálenej oh­nivej pece.


Verš v kontexte

5 Vo chvíli, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, gájd a os­tat­ných hudob­ných nás­trojov, musíte pad­núť a klaňať sa zlatej soche, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar. 6 Kto ne­pad­ne a nebude sa klaňať, v tú is­tú hodinu má byť uvr­hnutý do roz­pálenej oh­nivej pece. 7 Pre­to, keď roz­ličné národy počuli zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, gájd a os­tat­ných hudob­ných nás­trojov, všet­ci ľudia, národy a národ­nos­ti pad­li a po­klonili sa zlatej soche, ktorú kráľ Nebúkad­necar dal po­staviť.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 A kto by ne­padol a nek­laňal sa, tej is­tej hodiny bude uvr­hnutý do­pro­stred oh­nivej pece roz­pálenej.

Evanjelický

6 Kto ne­pad­ne a nebude sa klaňať, v tú is­tú hodinu má byť uvr­hnutý do roz­pálenej oh­nivej pece.

Ekumenický

6 Kto by však ne­padol a nek­laňal sa, v tú chvíľu ho hodia do pece roz­pálenej ohňom.

Bible21

6 Kdoko­li by ne­pa­dl a ne­klaněl se, bude ihned ho­zen do roz­pálené oh­nivé pece!“