EvanjelickýDaniel3,5

Daniel 3:5

Vo chvíli, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, gájd a os­tat­ných hudob­ných nás­trojov, musíte pad­núť a klaňať sa zlatej soche, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar.


Verš v kontexte

4 Hlásateľ na­hlas volal: Pri­kazuje sa vám, ľudia, národy a národ­nos­ti: 5 Vo chvíli, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, gájd a os­tat­ných hudob­ných nás­trojov, musíte pad­núť a klaňať sa zlatej soche, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar. 6 Kto ne­pad­ne a nebude sa klaňať, v tú is­tú hodinu má byť uvr­hnutý do roz­pálenej oh­nivej pece.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Hneď, ako počujete zvuk rohu, píšťaly, citary, husieľ, žal­tár, gaj­dy a všelijakú hud­bu, pad­nite na svoju tvár a klaňaj­te sa zlatému ob­razu, ktorý po­stavil kráľ Na­buchodonozor!

Evanjelický

5 Vo chvíli, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, gájd a os­tat­ných hudob­ných nás­trojov, musíte pad­núť a klaňať sa zlatej soche, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar.

Ekumenický

5 Vždy, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, pad­nete a budete sa klaňať podobe zlatej sochy, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar.

Bible21

5 Jakmi­le us­lyší­te roh, píšťalu, ci­te­ru, harfu, cim­bál, bu­ben a všech­nu tu hud­bu, padně­te a klaněj­te se zlaté soše, kte­rou vztyčil král Nabukadne­zar.