EvanjelickýDaniel3,25

Daniel 3:25

On po­vedal: Ja však vidím štyroch mužov voľne sa pre­chádzať v oh­ni, a niet na nich stopy porušenia. Ale výzor štvr­tého je podob­ný synovi bohov.


Verš v kontexte

24 Po­tom kráľ Nebúkad­necar zdesený náh­le vstal. Svojim rad­com po­vedal: Ne­u­vr­h­li sme troch po­viazaných mužov do ohňa? Od­vetili mu: Skutočne, kráľu! 25 On po­vedal: Ja však vidím štyroch mužov voľne sa pre­chádzať v oh­ni, a niet na nich stopy porušenia. Ale výzor štvr­tého je podob­ný synovi bohov. 26 Vtedy Nebúkad­necar pri­stúpil k ot­voru roz­pálenej oh­nivej pece a po­vedal: Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó, služob­níci naj­vyššieho Boha, vy­j­dite a poďte sem. Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó vy­stúpili z ohňa.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

25 Od­povedal a riekol: Hľa, ja vidím štyroch mužov ne­poviazaných, ktorí s­lobod­ne chodia pro­stred ohňa, a nieto na nich porušenia, a ten štvr­tý je na po­hľad podob­ný synovi bohov.

Evanjelický

25 On po­vedal: Ja však vidím štyroch mužov voľne sa pre­chádzať v oh­ni, a niet na nich stopy porušenia. Ale výzor štvr­tého je podob­ný synovi bohov.

Ekumenický

25 Ten však po­vedal: Hľa, vidím upro­stred ohňa chodiť štyroch ne­zviazaných mužov, ktorí ne­u­tr­peli nijakú uj­mu, a vzhľad toho štvr­tého je podob­ný synovi bohov.

Bible21

25 „Jenže já vi­dím čtyři muže,“ on na to, „a roz­vázané! Pro­cházejí se v pla­menech, vůbec nic jim není a ten čtvr­tý vy­padá jako boží syn!“